Документа и обрасци

Ценовници

ЦЕНА САНИТАРНО ХИГЈЕНСКЕ ВОДЕ

Преузмите документ

ЦЕНЕ ПИЈАЧНИХ УСЛУГА

Преузмите документ

ЦЕНЕ ГРОБНИХ МЕСТА

Преузмите документ

ЦЕНЕ ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Преузмите документ

ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Преузмите документ

Планови

План набавки на које се Закон не примењује за 2024.годину

Преузмите документ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024.ГОДИНУ

Преузмите документ

Измењен плана јавних набавки на које се ЗЈН не примењује

Преузмите документ

План набавки на које се Закон не примењује за 2023.годину

Преузмите документ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023.ГОДИНУ

Преузмите документ

Дугорочни план рада 2017-2027

Преузмите документ

Средњорочни план рада 2017-2022

Преузмите документ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022.ГОДИНУ

Преузмите документ

План набавки на које се Закон не примењује за 2022.годину

Преузмите документ

План набавки на које се Закон не примењује за 2021.годину

Преузмите документ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021.ГОДИНУ

Преузмите документ

Општа документа

Испитивање задовољства корисника и корисница услуга ЈП "3.Септембар" Нова Варош

Преузмите документ

Закључак о упознавању са испитивањем корисника

Преузмите документ

ПРАВИЛНИК О РАЧУНОВОДСТВУ ЈП "3.СЕПТЕМБАР" НОВА ВАРОШ

Преузмите документ

ПРАВИЛНИК О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА

Преузмите документ

Правилник о поступку наплате потраживања од физичких и правних лица

Преузмите документ

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП"3.СЕПТЕМБАР"

Преузмите документ

ПРАВИЛНИК О БЛАГАЈНИЧКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈП "3.СЕПТЕМБАР"

Преузмите документ

ЛИСТА КАТЕГОРИЈА ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА СА РОКОВИМА ЧУВАЊА

Преузмите документ

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака

Преузмите документ

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

Преузмите документ

Правилник о организацији и спровођењу пописа

Преузмите документ

Одлука о именовању лица за спровођење плана упрвљања ризицима

Преузмите документ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПАКА НАБАВКИ

Преузмите документ

СТАТУТ ЈП "3.СЕПТЕМБАР" НОВА ВАРОШ

Преузмите документ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

Преузмите документ

РЕШЕЊЕ -ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА НАДЗОР УПРАВЉАЊА О СУКОБУ ИНТЕРЕСА

Преузмите документ

ПРАВИЛНИК О ТРОШКОВИМА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Преузмите документ

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

Преузмите документ

ПРАВИЛНИК О УПРАВЉАЊУ СУКОБОМ ИНТЕРЕСА ЗАПОСЛЕНИХ

Преузмите документ

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Преузмите документ

КОДЕКС ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Преузмите документ

ОДЛУКА О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ

Преузмите документ

ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Преузмите документ

ОДЛУКА О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈП "3.СЕПТЕМБАР" - ДОПУНА

Преузмите документ

ОДЛУКА О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈП "3.СЕПТЕМБАР"

Преузмите документ

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Преузмите документ

ОДЛУКА О ОПШТЕМ УРЕЂЕЊУ,ЧИСТОЋИ И КОМУНАЛНОЈ ХИГЈЕНИ

Преузмите документ

Правилник о пијачном реду

Преузмите документ

Организација предузећа

Преузмите документ

Обрасци

Захтев за услове за пројектовање и прикључење на водоводну и канализациону мрежу

Преузмите документ

ПОТВРДА О ПРИКЉУЧЦИМА ЗА ПРАВНА ЛИЦА

Преузмите документ

ПОТВРДА О ПРИКЉУЧЦИМА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

Преузмите документ

ЗАХТЕВ ЗА ПОТВРДУ О ПРИКЉУЧЦИМА

Преузмите документ

Записниок о скидању мерног инструмента

Преузмите документ

Обавештење о искључењу са водоводне мреже

Преузмите документ

Налог за искључење са водоводне мреже

Преузмите документ

Опомена за измирење дуга

Преузмите документ

Извештаји

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности 31.12.2023.

Преузмите документ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА - период 01.01.-30.09.2023. год.

Преузмите документ

Извештај независног ревизора о ФИ за 2022.годину

Преузмите документ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП 3.СЕПТЕМБАР ЗА 2022.ГОДИНУ

Преузмите документ

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања до 30.06.2023.

Преузмите документ

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2023.-31.03.2023.

Преузмите документ

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања - 01.01. - 31.12. 2022

Преузмите документ

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01. до 30.09.2022.

Преузмите документ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА - период 01.01.-30.06.2022.

Преузмите документ

ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА ЗА 2021. ГОДИНУ

Преузмите документ

Извештај независног ревизора о ФИ за 2021.годину

Преузмите документ

Одлука о усвајању ФИ и расподели добити за 2021.год.

Преузмите документ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2021. ГОДИНУ

Преузмите документ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА - период 01.01.2022.-31.03.2022.

Преузмите документ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА - период 01.01.2021. - 31.12.2021.

Преузмите документ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА - период 01.01.2021.-30.09.2021.

Преузмите документ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА - период 01.01.2021.-30.06.2021.ГОД.

Преузмите документ

ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА ЗА 2020. ГОДИНУ

Преузмите документ

Извештај независног ревизора о ФИ за 2020.годину

Преузмите документ

ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА 2020 ГОДИНУ

Преузмите документ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2020. ГОДИНУ

Преузмите документ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА - период 01.01.2021.-31.03.2021.

Преузмите документ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА - перод 01.01.2020.-31.12.2020.

Преузмите документ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА - период 01.01.2020.-30.09.2020.

Преузмите документ

Извештај независног ревизора о ФИ за 2019.годину

Преузмите документ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019.ГОДИНУ

Преузмите документ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА - период 01.01.2020. -30.06.2020.

Преузмите документ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА - период 01.01.2020.-31.03.2020.

Преузмите документ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА - перод 01.01.2019.-31.12.2019.

Преузмите документ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Преузмите документ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Преузмите документ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Преузмите документ

РЕЗУЛТАТИ УЗОРКОВАНЕ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

Преузмите документ

МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА О ФИН.ИЗЕШ.ЗА 2017.ГОДИНУ

Преузмите документ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017.ГОДИНУ

Преузмите документ

Извештај независног ревизора за 2015.

Преузмите документ

Одлука о усвајању ФИ за 2015.

Преузмите документ

Одлука о усвајању извештаја ревизора

Преузмите документ

Одлука о расподели добити

Преузмите документ

Извештај ревизора 2016.

Преузмите документ

Извештај о раду за 2016.

Преузмите документ

Програми

Програм пословања за 2024.годину

Преузмите документ

Програм пословања за 2023. годину

Преузмите документ

Дугорочни план рада 2017-2027

Преузмите документ

ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.ГОД.

Преузмите документ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022 ГОДИНУ

Преузмите документ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021 ГОДИНУ

Преузмите документ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020 ГОДИНУ

Преузмите документ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019 ГОДИНУ

Преузмите документ

Одлука о усвајању Програма пословања

Преузмите документ

Програм пословања за 2016.

Преузмите документ

Програм пословања за 2017.

Преузмите документ

Програм пословања за 2018.

Преузмите документ